غزه ای که فریادش رنگ خون است

گوش هایت را تیز تر کن ! فریادشان را از فرسخ ها آنطرف تر میشنوی

فریادی که از جنس خون است ... فریادی که سرانجامش مرگ است

کودکان را میبنی ؟ بازی کودکانه شان تمرین پرتاب سنگ شده است.

میبینی که برای از دست دادن همبازی هایشان چطور میگریند

آنطرف را نگاه کن کودکی زیر خرابه زانوهایش را بغل کرده و میگوید کاش من هم بمیرم

آخر دیگر جایی برای ماندن ندارد ... آخر دیگر مادری ندارد که شب در آغوشش آرام بگیرد

چه دیالوگ های دردناکه هنگام خاله بازی بکار میبرند!!!

گوش کن :عروسکم پاهایت زیر آوار جا مانده ؟ اشکالی ندارد دوستانمان

جانشان زیر بمباران ها جا ماند...

تورا کنار گذاشته بودم تا وقتی خواهر کوچکم بزرگتر شد با هم خاله بازی کنیم

اما قاتلان پدرم اورا هم کشتندحالا من ماندم و خودت تنهای تنها...

اما لحظه ای بعد اوهم به دیدار پدرش میرود و جسم بی جانش پیش عروسک جا میماند

از پاییز

/ 10 نظر / 23 بازدید
ghazal

اسمش شد مـــــــــــد! شلوار لــــــی را برایمان فرستادند، اول زیاد هم بــــد نبود بعد شد آفـــــــــت غیرت و حیا پسرانه اش از بالا کوتاه شـــد و دخترانه اش از پایین چادر شــد مانتوهای بلند، مانتوها ذره ذره آب رفت حالا دیگر باید آن را بلــــــــــوز نامید چادر چادری ها هم کم کم تبدیل به شنــــــل شده یا آنقــــــدر نازک که بودنش طعنه ایست به نبودنش حالا که دیگر شلـــــوار جایش را به ساپـــورت داده! روسری ها هم که از عقب و جلو آب رفته مانده ام فردا فرزندان این نســــــل هنوز هم مـــــــــــــــــادر را اسوه پاکی و پــــــــــــــــــــدر را مظهر مردانگی می دانند؟!y sar bezn

ویولون

هرچه باشد، همیشه، در یكی از این هزار گوشه ی جهان، گوشه ای هست كه جنگ باشد و آمار كشته ها و زخمی هاش ... رنگ سرخ خون است كه به سیاه خاكستر آغشته.[گریه]

ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

فاطمه

آه.... غزه! در حصر خانگی بودی و جهان را کک نگزید.... بسیار زیبا****

پسرک پاییز

مشق عشق کرده ام این همه سال یاد تو را ولی هنوز شعر من بوی آمدنت را نگرفته است!

پسرک و دخترک پاییز

تــــــو همـــان شقــــــــایق معــــروف شعـــــر خـــوب سهــــرابى! تـا تــــــــو هستــــــى زنــــــدگى بــــــاید کــــرد[گل] + آپم[لبخند]

ویولون

عشق تو باید فقط عشق باشد. نباید هیچ چیز دیگری را به تو بدهد تا بتواند گرفته شود. پس وقتی که می آید خوب است وقتی که می رود خوب است تو همانی که بودی باقی می مانی. من در زندگیم انواع موقعیت ها را دیده ام ولی هرگز به عقب نگاه نکرده ام همیشه دریافته ام که خوب بود که تمام شد. حالا چیزی جدید ممکن است. وگرنه هنوز هم با اسباب بازی سرگرم خواهی بود با عروسک های خرسی… چیزها می آیند و می روند و تو می مانی و تو با هر تغییری پخته می شوی و بالغ. هر تغییری زیباست….. اوشو[گل]